معرفی شرکت

درباره رقم سازان 

شرکت توسعه نرم افزاري رقم سازان در مردادماه سال 76 در شهر تبريز و با هدف ارائه مشاوره و توليد نرم افزارهاي کاربردي تخصصي فعاليت رسمي خود را آغاز نمود. سهام داران شرکت از سالها پيش دست اندر کار توليد مستقيم نرم افزارهاي مالي- اداري بوده و پس از ثبت رسمي آن با توسعه فعاليتها و تعيين سياستهاي کلان شرکت دامنه نفوذ خود را از شمالغرب ايران به تمام نقاط کشور حتي به بازار مصرف کشورهاي انگلستان، ترکيه، آذربايجان، ارمنستان ،امارات متحده عربي و افغانستان گسترش دادند.

با شروع دهه هشتاد شمسي و گستردگي روزافزون تعداد مشتريان و نياز به ايجاد شعبات و نمايندگيهاجهت پشتيباني در محل،ايجاد دفتر تهران در الويت قرار گرفت که در سال 83 اين مهم به انجام رسيد و متعاقب آن در سال 86 دفتر اروميه افتتاح گرديد.

طي دو دهه گذشته توليد نرم افزارهاي مالي - اداري و نيز ارائه مشاوره و راهکارهاي اتوماسيون مالي - اداري براي صنايع و ادارات دولتي، بخش عظيمي از فعاليتهاي شرکت را بخود اختصاص داده بود.

اکنون پس از گذشت فراز و نشيب هاي بسيار و با توجه به حسن اعتباري که از پس تجربياتي دشوار بدست آمده است فعاليتهاي شرکت را در زمينه نرم افزارهاي تحت وب(web base) و سيستم يکپارچه مديريتي (Management Information System) متمرکز شده است.

با توجه به اهميت مشتري بعنوان رکن اساسي تمامي کسب و کارها ، اين شرکت رويکرد سالهاي آتي خود را بر توسعه سيستمهاي مديريت روابط مشتري و بصورت تخصصي در زمينه برنامه هاي وفادارسازي مشتريان متمرکز نموده است.