تعرفه ها

 

تعداد ارقام

تعرفه خطوط 1000 (ریال)

تعداد ارقام

تعرفه خطوط 3000 (ریال)

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

14

300.000

150.000

14

250.000

120.000

13

780.000

390.000

13

موجود نیست

موجود نیست

12

1.580.000

1.790.000

12

1.200.000

950.000

11

3.000.000

1.500.000

11

موجود نیست

موجود نیست

10

4.000.000

2.000.000

10

1.650.000

1.300.000

9

5.000.000

2.500.000

9

استعلام

استعلام

8

7.800.000

3.900.000

8

استعلام

استعلام

 

 

تعرفه ارسال پیامک

نرخ (ریال)

تعداد پیامک (تا)

تعداد پیامک (از)

پیش شماره

180

999999

1

1000

180

999999

1

3000

 

* اين پرتال ویژه کاربران نرم افزارهای شرکت رقم سازان طراحی گردیده است و ارائه خدمات به سایر افراد مقدور نمی باشد.